Súhlas so spracovaním osobných údajov

SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV
V súlade s ustanoveniami § 7 a § 9 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) rodina udelila týmto Občianskemu združeniu ROMALKA, IČO: 51 047 594 so sídlom Hlavna 68, 040 01 Košice, zapísanej do registra občianskych združení vedeného Ministerstvom vnútra SR pod číslom VVS/1-900/90-516 94 (ďalej len „OZ ROMALKA“), dobrovoľne súhlas so spracovaním osobných údajov v plnom rozsahu a na účel poskytnutie pomoci, po dobu nevyhnutnú k spracovaniu týchto osobných údajov. Zároveň súhlasila, aby osobné údaje potrebné na dosiahnutie účelu spracúvania osobných údajov obsiahnuté v úradných dokladoch, listinách a sociálnych sieťach boli kopírované, skenované alebo ináč zaznamenané v informačnom systéme vedenom OZ ROMALKA pre potreby spracúvania za účelom a v rozsahu potrebnom k dosiahnutiu účelu spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom.