Rodina je považovaná za najdôležitejšiu sociálnu skupinu, v ktorej človek žije, v ktorej dochádza k uspokojovaniu jeho fyzických, psychických a sociálnych potrieb. V niektorých prípadoch sa však práve rodina môže stať záťažou, zdrojom rôznych psychických problémov, ktoré vyústia do vážneho narušenia psychosociálneho vývinu dieťaťa.

Spoločne vytvorme príjemné prostredie pre deti, ktoré to v živote nemajú ľahké. Poskytnime deťom pocit harmonického a príjemného rodinného prostredia, s atmosférou nádeje, pomoci, lásky, dôvery a úcty, ktoré u neho vzbudia pocit istoty a bezpečia.