Košice: Dnes

PR  28.09.18

Romalka učí separovať odpad

Foto: OZ Romalka

Separácia už nie je neznámym pojmom ani pre deti z marginalizovanej časti obyvateľstva. Konkrétne žiaci Základnej školy v Zdobe sa posledný polrok pravidelne vzdelávali v oblasti separácie odpadu. 

Táto vzdelávacia aktivita bola realizovaná vďaka Nadácii Volkswagen Slovakia, ktorá poskytla v rámci grantového programu „Zelené vzdelávanie“ grant Občianskemu združeniu Romalka na projekt „Romalka sa učí separovať odpad“.

Cieľom projektu s podporou Nadácie Volkswagen Slovakia bolo poskytnúť deťom informácie o životnom prostredí, odpade a jeho likvidácií, a zároveň vybudovať vzťah a podnietiť záujem detí o ochranu prírody.

Foto: OZ Romalka
Foto: OZ Romalka

Teória aj prax

Deťom zo Základnej školy v Zdobe bola zábavnou formou priblížená problematika ekológie. Samozrejme, nechýbali ani prednášky, zohľadňujúce vek, názorné ukážky a aktívne zapájanie detí do vzdelávania. Nadobudnuté poznatky si prakticky overili samotnou separáciou odpadu. Projekt bol realizovaný v úzkej spolupráci so základnou školou, ktorá bola nápomocná a ocenila iniciatívu OZ Romalka priblížiť tému separácie odpadu deťom, ktoré pochádzajú z nízkej sociokultúrnej lokality, nachádzajúcej sa v obci.

„Projekt pozostával zo štyroch teoretických a dvoch praktických stretnutí. Mesiac marec sa niesol v znamení kníh a toho, ako triedime odpad. Žiaci 1. stupňa ZŠ sa dozvedeli niečo o knihách, o tom, ako vzniká papier, čo je odpad a ako ho recyklovať,“ opísala Zuzana Špiľková z OZ Romalka. Deti „triedili“ odpad názornými ukážkami prostredníctvom správneho priraďovania obrázkov na plagát prírody, kde boli dokreslené odpadkové koše.

Ďalšia časť vzdelávania bola v apríli zameraná na Deň zeme a separáciu odpadu – prečo je dobré a potrebné separovať odpad a ako sa vlastne v súčasnosti seperuje. Prakticky si žiaci separovanie vyskúšali tým, že museli odpadky vhadzovať do farebne rozlíšených košov.

Foto: OZ Romalka
Foto: OZ Romalka

Romalka a sedem trpaslíkov

„Máj bol okrem opakovania získaných vedomostí výnimočný hrou Romalka a sedem trpaslíkov – Romalka dávala pozor na to, či jej malí kamaráti vhadzujú odpadky do správneho koša. Ak boli šikovní, tak sa Romalka tešila a všetci tlieskali, ak sa však trpaslíci pomýlili, tak Romalka začala plakať. Deti si na záver aktivity mohli odniesť svoje kostýmy so sebou domov,“ pokračuje Špiľková.

Pri záverečnej aktivite projektu Romalka sa učí separovať odpad boli žiaci rozdelení podľa farieb triedenia odpadu – žltá, zelená, modrá, červená, a vytvorili vláčik Separáčik. Každý z pasažierov si počas jazdy vláčikom pozbieral svoj odpad, ktorý bol rozhádzaný po zemi, a tak zaplnili celý vláčik správne roztriedeným odpadom.

Foto: OZ Romalka
Foto: OZ Romalka

Príležitosť zlepšiť prostredie

Nasledujúce dva mesiace boli venované separácii odpadu priamo v okolí základnej školy. Na školskom dvore zbierali odpad a následne separovali do väčších separačných košov, podľa toho ako, sa to na predchádzajúcich stretnutiach naučili.

„Touto cestou by sme pani riaditeľke aj celému pedagogickému zboru Základnej školy Zdoba a taktiež Nadácii Volkswagen Slovakia chceli zo srdca poďakovať za príležitosť poskytnúť detičkám znalosti z oblasti ekológie, čím sme aspoň malou troškou prispeli k zlepšeniu súčasného stavu prostredia, v ktorom žijú, vzdelávajú sa, a životného prostredia ako takého. Samozrejme, ďakujeme aj detičkám, ktoré boli účastné našich aktivít. Osobne sme im poďakovali aj odovzdaním hračiek z charitatívnej činnosti združenia Romalka,“ vyjadrila sa Zuzana Špiľková z OZ Romalka.

Foto: OZ Romalka
Foto: OZ Romalka