Aktuálne

Vzdelávanie rómskych lídrov v práci s mládežou – Matka a dieťa

Počas posledného októbrového víkendu sme sa zúčastnili „vzdelávania rómskych lídrov v práci s mládežou“ pod záštitou IUVENTY- Slovenský inštitút mládeže, ktorého výstupom mala byť realizácia projektového zámeru v danej problematike. Naše OZ si zvolilo projekt pod názvom „Daj a čhavore“, ktorého cieľom bolo poskytnúť maloletým matkám základné informácie v oblasti plánovaného rodičovstva, zdravej výživy v tehotenstve, prípravy na pôrod a povinnostiam voči jednotlivým inštitúciám.

Projekt sa nám podarilo zrealizovať tento týždeň v spolupráci so štyrmi maloletými matkami, s ktorými sme diskutovali na jednotlivé témy, predniesli sme im teoretické poznatky z daných oblastí a v závere sme si ich účasť poctili „štartovacími balíčkami“ do budúceho života s deťmi

Povianočné prekvapenie 2

Úsmev na tvári týchto detičiek rozžiarili hračky, topánočky, oblečenie a školské pomôcky darované dobrými ľuďmi v rámci zbierky realizovanej Kynologickým záchranným zborom SR a tiež mnohými z Vás, ktorí nám pravidelne darujete množstvo vecí a hračiek, ktoré už u Vás nemajú využitie.

Tejto rodine pomáhame pravidelne, nakoľko sa spolu so svojou maminou nachádzajú vo veľmi zložitej životnej situácii. Ak by ste im vedeli akokoľvek pomôcť, kontaktujte naše OZ. Detičky sa potešia akejkoľvek pomoci.

ĎAKUJEME, že pomáhate pomáhať

Povianočné prekvapenie :)

Povianočné prekvapenie sme prichystali aj tejto rodinke, babke s vnučkou a jej mamkou, ktoré to tiež vo svojom živote nemajú ľahké. Rodine sme zo zbierky realizovanej Kynologickym záchranným zborom SR a tiež Vašimi zbierkami oblečenia darovali paplóny, vankúše, hrnce, oblečenie a hračky.

ĎAKUJEME, že pomáhate pomáhať ❤️

Šťastný nový rok 2019

Priatelia OZ Romalka, všetkým Vám prajeme veľa úspechov v novom roku, aby Vám priniesol množstvo pekných chvíľ s ľudmi na ktorých Vám záleží.

Nášmu Občianskemu združeniu rok 2018 priniesol niekoľko úspechov. Úspešne sme ukončili projekt “Zelené vzdelávanie” s podporou Volkswagen nadácie, zúčastnili sme sa Polievkoveho festivalu, kde sa nám podarilo predstaviť činnosť OZ,nadviazali sme spoluprácu s OZ Tvorivá dielňa, a inými skvelými ľudmi,ktorí nám pomohli,podporili nás v našej činnosti,zúčastnili sme sa niekoľkých školení,aby sme mohli robiť našu prácu lepšie a kvalifikovanejšie a v neposlednom rade sme pomohli niekoľkým desiatkam rodín,ktoré sa nachádzajú v nepriaznivej životnej situácii a vyčarili sme úsmev na perách mnohym detičkám. A v tomto ste nám boli nápomocní aj mnohí z Vás, za čo Vám veľmi pekne dakujeme!

Pevne veríme,že rok 2019 nám prinesie viac úspechov, pretože práve tie nás posúvajú vpred a pomáhajú nám POMÁHAŤ tým, ktorí to POTREBUJÚ.

ĎAKUJEME! ❤️

Romalka darovala školské pomôcky a hračky

Tejto milej rodinke sme pomohli oblečením už pred vianočnými sviatkami, kedy sme Vás prosili o pomoc sprostredkovaním ošatenia pre túto maminu a jej synov, ktorí sa nachádzajú v krízovom stredisku. Dnes sme im odovzdali oblečenie, hračky, školské pomôcky a kuchynské potreby, ktoré nám do zbierky daroval milý mladý pán, ktorý pod záštitou Kynologického záchranného zboru SR organizoval vianočnú zbierku potravín a materiálu pre viaceré sociálne zariadenia, ktoré pomáhajú rodinám v núdzi a tiež od Oto Sokolovský, ktorý chalanom daroval školské pomôcky a hračky.

Veľmi pekne ĎAKUJEME za pomoc tejto rodine. Ak chcete aj vy pomôcť práve tejto rodine, kontaktujte nás.

ĎAKUJEME, že pomáhate pomáhať

Polievkový festival 2018

Romalky navarili tekvicovú polievočku s názvom Yellow Gipsy 🙂

Návštevníkom polievkového festivalu veľmi chutila. 🙂

 

Košice: Dnes

PR  28.09.18

Romalka učí separovať odpad

Foto: OZ Romalka

Separácia už nie je neznámym pojmom ani pre deti z marginalizovanej časti obyvateľstva. Konkrétne žiaci Základnej školy v Zdobe sa posledný polrok pravidelne vzdelávali v oblasti separácie odpadu. 

Táto vzdelávacia aktivita bola realizovaná vďaka Nadácii Volkswagen Slovakia, ktorá poskytla v rámci grantového programu „Zelené vzdelávanie“ grant Občianskemu združeniu Romalka na projekt „Romalka sa učí separovať odpad“.

Cieľom projektu s podporou Nadácie Volkswagen Slovakia bolo poskytnúť deťom informácie o životnom prostredí, odpade a jeho likvidácií, a zároveň vybudovať vzťah a podnietiť záujem detí o ochranu prírody.

Foto: OZ Romalka
Foto: OZ Romalka

Teória aj prax

Deťom zo Základnej školy v Zdobe bola zábavnou formou priblížená problematika ekológie. Samozrejme, nechýbali ani prednášky, zohľadňujúce vek, názorné ukážky a aktívne zapájanie detí do vzdelávania. Nadobudnuté poznatky si prakticky overili samotnou separáciou odpadu. Projekt bol realizovaný v úzkej spolupráci so základnou školou, ktorá bola nápomocná a ocenila iniciatívu OZ Romalka priblížiť tému separácie odpadu deťom, ktoré pochádzajú z nízkej sociokultúrnej lokality, nachádzajúcej sa v obci.

„Projekt pozostával zo štyroch teoretických a dvoch praktických stretnutí. Mesiac marec sa niesol v znamení kníh a toho, ako triedime odpad. Žiaci 1. stupňa ZŠ sa dozvedeli niečo o knihách, o tom, ako vzniká papier, čo je odpad a ako ho recyklovať,“ opísala Zuzana Špiľková z OZ Romalka. Deti „triedili“ odpad názornými ukážkami prostredníctvom správneho priraďovania obrázkov na plagát prírody, kde boli dokreslené odpadkové koše.

Ďalšia časť vzdelávania bola v apríli zameraná na Deň zeme a separáciu odpadu – prečo je dobré a potrebné separovať odpad a ako sa vlastne v súčasnosti seperuje. Prakticky si žiaci separovanie vyskúšali tým, že museli odpadky vhadzovať do farebne rozlíšených košov.

Foto: OZ Romalka
Foto: OZ Romalka

Romalka a sedem trpaslíkov

„Máj bol okrem opakovania získaných vedomostí výnimočný hrou Romalka a sedem trpaslíkov – Romalka dávala pozor na to, či jej malí kamaráti vhadzujú odpadky do správneho koša. Ak boli šikovní, tak sa Romalka tešila a všetci tlieskali, ak sa však trpaslíci pomýlili, tak Romalka začala plakať. Deti si na záver aktivity mohli odniesť svoje kostýmy so sebou domov,“ pokračuje Špiľková.

Pri záverečnej aktivite projektu Romalka sa učí separovať odpad boli žiaci rozdelení podľa farieb triedenia odpadu – žltá, zelená, modrá, červená, a vytvorili vláčik Separáčik. Každý z pasažierov si počas jazdy vláčikom pozbieral svoj odpad, ktorý bol rozhádzaný po zemi, a tak zaplnili celý vláčik správne roztriedeným odpadom.

Foto: OZ Romalka
Foto: OZ Romalka

Príležitosť zlepšiť prostredie

Nasledujúce dva mesiace boli venované separácii odpadu priamo v okolí základnej školy. Na školskom dvore zbierali odpad a následne separovali do väčších separačných košov, podľa toho ako, sa to na predchádzajúcich stretnutiach naučili.

„Touto cestou by sme pani riaditeľke aj celému pedagogickému zboru Základnej školy Zdoba a taktiež Nadácii Volkswagen Slovakia chceli zo srdca poďakovať za príležitosť poskytnúť detičkám znalosti z oblasti ekológie, čím sme aspoň malou troškou prispeli k zlepšeniu súčasného stavu prostredia, v ktorom žijú, vzdelávajú sa, a životného prostredia ako takého. Samozrejme, ďakujeme aj detičkám, ktoré boli účastné našich aktivít. Osobne sme im poďakovali aj odovzdaním hračiek z charitatívnej činnosti združenia Romalka,“ vyjadrila sa Zuzana Špiľková z OZ Romalka.

Foto: OZ Romalka
Foto: OZ Romalka

Záverečná aktivita „Romalka sa učí separovať odpad“.

Milí priatelia,

v auguste sme zavŕšili projekt pod názvom „Romalka sa učí separovať odpad“ v rámci grantového programu „Zelené vzdelávanie“, ktoré podporila Nadácia Volkswagen Slovakia. Každý mesiac sme s detičkami v Základnej škole v Zdobe realizovali rôzne aktivity teoretického, ale i praktického charakteru v oblasti separácie odpadu. Zábavnou formou sme deti viedli k tomu, aby v budúcnosti vedeli čo s odpadom a ako svoje okolie čistiť od odpadu a zároveň, aby ho vedeli aj separovať.

V rámci poslednej aktivity sme naše múdre detičky vytiahli opäť von, aby nám ukázali aj v praktickej rovine to, čo sa za posledný polrok naučili s Romalkou  V úvode sme si zopakovali básničku o „Vláčiku Separáčikovi“, kde sme si pripomenuli jednotlivé farby podľa ktorých odpad separujeme. Vyčistili sme okolie školy od odpadkov, ktoré sme v závere separovali do farebne odlíšených košov. Aby sme boli úplne užitoční, tak pohrabané lístie, konáre a listy sme dali do kompostu. A na záver sme si pochutnali na samých dobrých pochutinách 

Chceme sa poďakovať detičkám, ktoré boli šikovné a múdre, vedeniu Základná škola Zdoba, ktorá nám umožnila realizovať aktivity v priestoroch školy a v neposlednom rade veľká vďaka patrí Nadácia Volkswagen Slovakia, ktorá podporila naše myšlienky a náš projekt.                  ĎAKUJEME!

Poďakovanie :)

Tak takéto poďakovanie sme dostali od Nadácia Volkswagen Slovakiaza spoluprácu a súčasť na aktivitách tejto nadácie. Veľmi si to vážime!

Taktiež sme radi, že môžeme byť súčasťou projektu „Zelené vzdelávanie“ ktoré je realizované práve pod záštitou Nadácia Volkswagen Slovakia a, že tak môžeme pomáhať tým, ktorí potrebujú našu pomoc 

Zelené vzdelávanie – separácia v areáli školy

Ahojte priatelia,

opäť sa pripomíname našou aktivitou v oblasti separácie, ktorú realizujeme s podporou Nadácia Volkswagen Slovakia. Tentokrát sme našu júlovú činnosť presunuli do vonkajších priestorov, kde sme prakticky využili poznatky a informácie získané z prezentácií a hier z predchádzajúcich mesiacov. Naše detičky zo Základnej školy v Zdobe sme vytiahli von a ukázali nám ako vedia pomôcť pri revitalizácii a skrášlení okolia ich základnej školy. Detičky pohrabali pokosenú trávu a vyzbierali odpadky, ktoré sa nachádzali v zákutiach školy. Aby táto činnosť nebola tak jednoduchá, tak sme v závere trošku potrápili hlavičky našich detičiek a vyskúšali sme ich čo si pamätajú z prednášok o SEPARÁCII a pozbierané odpadky sme pekne roztriedili do farebných košov podľa druhu odpadu.

Podobná aktivita nás čaká pred začiatkom školského roka, aby detičky prišli v septembri do školy, ktorej okolie je krásne, čisté a hlavne bez odpadkov